Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 septembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 septembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 1 septembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Medic șef laborator – Medic specialist medicină de laborator – Direcția de Sănătate Publică Alba

Un post medic șef laborator- medic specialist medicină de laborator (S), (personal contractual) 1 norma – in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sănătate publică din structura Direcției de Sănătate Publică Alba, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Durata timpului de lucru: 7 ore/zi, 35 ore/săptămână
Conditii specifice:
– Diplomă de licență in medicină
– Certificat de medic specialist medicina de laborator
– dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau, după caz, dovada că sunt medici specialişti sau primari în specialitatea sănătate publică şi management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

 • Depunerea dosarelor de inscriere la concurs la Directia de Sănătate Publică Alba 28.08.2023-08.09.2023 Luni-Joi: 8,30-15,00 Vineri: 8,30-13,00
 • Selecția dosarelor de concurs. Stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice 11.09.2023
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 11.09.2023
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de inscriere 12.09.2023
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 13.09.2023
 • Desfășurarea probei scrise 20.09.2023 Ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă 21.09.2023
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 22.09.2023
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă 25.09.2023
 • Desfasurarea probei practice 26.09.2023
 • Afișarea rezultatelor la proba practică 27.09.2023
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice 28.09.2023
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba practică 29.09.2023
 • Afișarea rezultatelor concursului 29.09.2023

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258835244 – Birou RUNOS.

Expert 1A – Direcția Regională de Statistică Alba

Expert IA, 1 post, durata normală a timpului de lucru 8 ore/zi, în vederea efectuării anchetei structurale în agricultură 2023

Condiţii specifice pentru ocuparea postului :
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii;
– vechime în specialitate : minim 7 ani ;
– cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii;
– abilități în operarea pe PC desktop și tablete.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– Data publicării anunțului – 28 August 2023.
– Locul de desfăşurare a concursului – sediul Direcţiei Regionale de Statistică Alba, str Octavian Goga, nr. 9, Alba Iulia.
– Dosarele se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunțului, respectiv până la data de 08 Septembrie 2023, ora 14.00.
– Selecția dosarelor depuse de candidați va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– Proba scrisă se va susține în data de 18 Septembrie 2023, ora 1000 ;

Relații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei, Stanciu Ioana Dorina – inspector superior , telefon 0258811463 int 114, tel mobil 0753026898, email [email protected]

Îngrijitor – Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de 0,50 normă îngrijitor la Școala Gimnazială Războieni (structură), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022:

Denumirea postului: ÎNGRIJTOR
Nivelul postului: FUNCȚIE DE EXECUȚIE
Compartiment: ADMINSTRATIV
Durata timpului de lucru: 4 ore pe zi, 20 de ore pe săptămână
Perioadă: NEDETERMINATĂ

ACTE NECESARE LA DOSAR:

Conform art. 35 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) OPIS (2 exemplare)
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CALENDAR
Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării
– Depunere dosare de înscriere 13.09.2023 – 18.09.2023
– Selecţie dosare de înscriere 20.09.2023, până la ora 14,00
– Afișare rezultate selecție dosare 20.09.2023, ora 14,30
– Depunere contestaţii selecţiei dosare 14,30 – 15,00
– Afișare rezultate contestații selecție dosare ora 16,00

– Proba scrisă 21.09.2023, orele 9,00 – 10,30
– Afișare rezultate probă scrisă 21.09.2023, ora 13,00
– Depunere contestații proba scrisă 13,00 – 13,30
– Afișare rezultate contestații proba scrisă 13,00 – 13,30

– Proba practică 22.09.2023, ora 12,30 – 15,00
– Afișare rezultate proba practică 22.09.2023, ora 15,30
– Depunere contestații proba practică 15,30 -16,00
– Afișare rezultate contestații proba practică ora 16,30

– Interviu 22.09.2023, ora 16,45
– Afișare rezultate interviu 22.09.2023, ora 17,45
– Depunere contestații interviu 18,00 – 18,30
– Afișare rezultate contestații interviu ora 19.00
– Afișare rezultate finale 22.09.2023, ora 20,00

Inspector de specialitate – Primăria Comunei Ighiu

Primăria comunei Ighiu, județul Alba, organizează, la sediul Primăriei comunei Ighiu, din localitatea Ighiu, nr. 56, județul Alba, în data de 25 septembrie 2023, ora 1000, concurs pentru ocuparea funcție contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, până la data de 31 decembrie 2024, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ighiu, județul Alba – Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (conform pct 4 din OUG nr. 63/2010) :

-1 post, funcţie contractuală de execuţie– inspector de specialitate, gradul I

Condiţii specifice de participare

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
– Vechime în specialitatea studiilor : minim 4 ani

Dosarul de înscriere la concurs se depun în perioada 29 august 2023 – 11 septembrie 2023, inclusiv, la compartimentul resurse umane și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 35, din nr. H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează :

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Concursul constă în parcurgerea a trei etape:

– Selecția dosarelor de înscriere: 12 septembrie 2023;

– Proba scrisă – va fi susținută în data de 25 septembrie 2023, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Ighiu, nr. 56, comuna Ighiu, județul Alba;

– Interviul – se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituției (www.comunaighiu.ro – Concurs – Angajare funcții contractuale) în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

Relații suplimentare : Primăria comunei Ighiu, tel. : 0258844103

Asistent medical debutant – UAT Blaj

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunță concurs în data de 21.09.2023 ora 10:00 proba scrisă și interviu in data de 26.09.2023 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificările si completările ulterioare, la sediul instituției din Piața 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, funcție contractuala de execuție, după cum urmează: 1 (un) post asistent medical (școlar) debutant, norma întreaga, studii PL, Compartiment Asistenta Medicala si de Medicina Dentara, UAT mun. Blaj, perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

a) Condiții generale
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

b) Condiții specifice
– studii postliceale sanitare, absolvite cu diploma sau echivalenta; – certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; – adeverința eliberata de OAMGMAMR din care sa rezulte ca poate participa la concurs.

CALENDAR CONCURS
– afișare rezultat proba scrisa: 21.09.2023. ora 15:00
– termen de contestație proba scrisa: 22.09.2023 ora 15:00
– afișare rezultat contestație: 25.09.2023 ora 15:00
– Interviu : 26.09.2023 ora 10:00
– afișare rezultat interviu : 26.09.2023 ora 14:00
– termen contestație interviu: 27.09.2023 ora 14:00
– afișare rezultat termen contestație interviu : 28.09.2023 ora 14:00
– validare rezultate finale: 29.09.2023 ora 15:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției sau la sediul instituției UAT Municipiul Blaj

Asistent medical – Creșa Municipiului Alba Iulia

CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 27 SEPTEMBRIE 2023, ora 10:00

1. Denumirea posturilor vacante: Creșa Partoș
2 – posturi, funcții contractuale de execuție, de asistent medical, studii postliceale, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cod COR 325901.

2. Condiţii specifice de participare:
▪ Studii medii absolvite du diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
▪ Vechime: – minim 6 luni ca asistent medical;
▪ Certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
▪ Adeverință emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

3. Condiţiile generale de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din OUG nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de asistent medical este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, reprezentând durata normală a timpului de muncă. .

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 15 septembrie 2023 inclusiv, ora 13:00, la secretarul comisiei de concurs, Creșa 2 Ampoi, str. Livezii nr. 47, mun. Alba Iulia, tel. 0358 / 118857.
Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 şi pe site-ul www.apulum.ro., secțiunea “Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 27 septembrie 2023 ora 10.00, la sediul Direcției Programe din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia.

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă și /sau probă practică, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane din cadrul Creșei Municipiului Alba Iulia în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatelor probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare prin aceleași mijloace enumerate mai sus, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, Creșa Municipiului Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 13, mun. Alba Iulia, Județul Alba, Tel: 0730 240 764.

Medic specialist – Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia

Medic specialist MG/MF / Cabinet medical(cu staționar)/ Pluton Deservire, pe perioadă nedeterminată la Unitatea Militară 02401 Alba Iulia;
Scopul principal al postului: asigurarea serviciului medical a unității;
Număr de posturi: 1

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :
• să fie absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate;
• să deţină certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie;
• să deţină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare, vizat la zi;
• să deţină poliţă de asigurare malpraxis valabilă;
• să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor;
• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie, comunicativitate, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, capacitate de lucru în echipă.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de concurs: 01.09.2023, ora 08.00 – 14.09.2023, ora 15.00;
2. Selecţia dosarelor de concurs: 18.09.2023, între orele 08:00 – 10.00;
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 18.09.2023, ora 15:00, la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 19.09.2023, între orele 08:00 – 12.00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;
5. Afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor: 19.09.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
6. Proba scrisă: 25.09.2023, între orele 09.00 – 11:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;
7. Afişarea rezultatelor probei scrise: 25.09.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrisă: 26.09.2023, între orele 07:30 – 10.00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;
9. Afișarea rezultatului contestaţiilor la proba scrisă: 26.09.2023, ora 15.00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
10. Proba practică: 27.09.2023, începând cu ora 09:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;
11. Afişarea rezultatelor la proba practică: 27.09.2023, până la ora 15:30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatelor probei practice: 28.09.2023, între orele 08:00 – 10:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;
13. Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică: 28.09.2023, ora 15.30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;
14. Afișarea rezultatelor finale: 29.09.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: U.M. 02401, B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, persoană de contact secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.123.

Secretar – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

Secretar gradul I- S, ½ normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

Gradul/Treapta profesional/profesională: Secretar gradul I- S
Scopul principal al postului: Secretar
Numărul de posturi: ½ normă
Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.;
2. Cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail;
3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
4. Cunoștințe privind managementul elevilor;
5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
6. Domiciliul în județul Alba;
7. Vechime în muncă: minim 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și contestațiile probelor de concurs:
• 15.09.2023, ora 15:00 – termenul de depunere a dosarelor, la sediul instituției;
• 18.09.2023, ora 12:00 – selecția dosarelor, la sediul instituției;
• 18.09.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la sediul instituției;
• 19.09.2023, ora 12:00 – depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor până la ora menționată, la sediul instituției;
• 19.09.2023, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor;
• 19.09.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor, la sediul instituției;
• 25.09.2023, ora 12:00 – proba scrisă, la sediul instituției;
• 25.09.2023, ora 17:00 – afișarea rezultatelor de la proba scrisă, la sediul instituției;
• 26.09.2023, ora 12:00 – depunerea contestațiilor pentru proba scrisă până la ora menționată, la sediul instituției;
• 26.09.2023, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă;
• 26.09.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă, la sediul instituției;
• 27.09.2023, ora 12:00 – proba practică, la sediul instituției;
• 27.09.2023, ora 17:00 – afișarea rezultatelor de la proba practică, la sediul instituției;
• 28.09.2023, ora 12:00 – depunerea contestațiilor pentru proba practică până la ora menționată, la sediul instituției;
• 28.09.2023, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba practică;
• 28.09.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba practică, la sediul instituției;
• 29.09.2023, ora 12:00 – proba interviu, la sediul instituției;
• 29.09.2023, ora 17:00 – afișarea rezultatelor de la proba interviu, la sediul instituției;
• 02.10.2023, ora 12:00 – depunerea contestațiilor pentru proba interviu până la ora menționată, la sediul instituției;
• 02.10.2023, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba interviu;
• 02.10.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba interviu, la sediul instituției;
• 02.10.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor finale

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Alba Iulia, Str. Toporașilor, Nr. 18 Tel./Fax: 0258.835.093, E-mail: [email protected]

Bucătar – Creșa Municipiului Alba Iulia

CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 SEPTEMBRIE 2023, ora 13:00 1 – post BUCĂTAR, cod COR 512001, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare:
• Studii generale/medii,
• Diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar,
• Vechime necesară în specialitate: – nu se solicită.

Concursul va consta într-o probă practică şi interviu.

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă și /sau probă practică, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0358 / 118 857.

Îngrijitor – UAT Municipiul Blaj

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 22.09.2023 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 27.09.2023 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, funcţie contractuala de execuţie, după cum urmează: 1 (un) post ingrijitor, norma intreaga, studii M/G, Sala Polivalenta, UAT mun. Blaj, perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute in fişa postului)
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale, (M/G);
– vechime în muncă, minimum 5 ani.

CALENDAR CONCURS

– afisare rezultat proba scrisa: 22.09.2023, ora 15:00
– termen de contestatie proba scrisa: 25.09.2023 ora 15:00
– afisare rezultat contestatie: 26.09.2023 ora 15:00
– Interviu : 27.09.2023 ora 10:00
– afisare rezultat interviu : 27.09.2023 ora 14:00
– termen contestatie interviu: 28.09.2023 ora 14:00
– afisare rezultat termen contestatie interviu : 29.09.2023 ora 14:00
– validare rezultate finale: 02.10.2023 ora 15:00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Blaj Piața 1848 nr.16, cod 515400, județul Alba, tel: 0258 -710110; fax: 0258-710014, e-mail: [email protected].

Îngrijitor – Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ÎNGRIJITOR pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Serviciului Social – Cămin studențesc nr. 2.

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii (minimum 10 clase);
– Vechime în muncă: minimum 1 an;
– Constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – Luni 18.09.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului – Joi 28.09.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – Marti 03.10.2023, începând cu ora 1000 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, Vineri 06.10.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Muncitor calificat fochist – Universitatea ”1 DDecembrie 1918” Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de muncitor calificat tr. I – fochist.

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– studii medii ( minim 10 clase );
– deținerea autorizației ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, în termen de valabilitate; talon de autorizare ISCIR cu vize anuale, valabil pentru anul 2023;
– minim 4 ani vechime în muncă în meseria de fochist dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunț ;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – Luni 18.09.2023, Direcția General Administrativă. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere se notează cu calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – Marti 26.09.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă. Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei candidați a căror dosare au fost notate cu calificativul ADMIS la selecția dosarelor de înscriere. Rezultatul probei scrise se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – Vineri 29.09.2023, începând cu ora 1300 , Direcția General Administrativă. Interviul poate fi susținut doar de către acei candidați care au obținut calificativul ADMIS la proba scrisă. Rezultatul interviului se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în data de 04.10.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Asistent social – Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 21.09.2023, ora 11:00, pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, din cadrul:

Serviciului programe și servicii sociale
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”
1 – post de asistent social principal, cod COR: 263501;
Condiţii specifice de participare:
• Studii de specialitate: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul:
Științe Sociale;
– ramura: Asistență socială;
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 5 ani;

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 21.09.2023, ora 11:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia de la secretarul comisiei concurs aflat la comaprtiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258.810.325.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE: FOTO | INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O autobasculantă a luat foc pe sensul Turda-Sebeș. Trafic blocat

Bera Larisa

Publicat

în

UPDATE: FOTO | INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O autobasculantă a luat foc pe sensul Turda-Sebeș. Trafic blocat Circulația este blocată temporar în urma unui incendiu produs la o autobasculantă pe A10 km 30, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), a anunțat DRDP Cluj. Citește și: FOTO | INCENDIU violent izbucnit la un autoturism în zona Cetății: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea