ANGAJĂRI la Centrul De Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş: Concurs pentru post vacant de medic în specialitatea medicină internă

ANGAJĂRI la Centrul De Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş: Concurs pentru post vacant de medic în specialitatea medicină internă

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr.23, anunţă scoaterea la concurs a unui post vacant de medic confirmat in specialitatea medicină internă in cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş – norma intreaga.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

INFORMARE COVID-19

a) cerereaîn care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru alorganizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată unadintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 541alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punctdevedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)chitanţa de plată a taxeide concurs;i)copia actului de identitate în termen devalabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun ladosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus,se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul,de către secretariatul comisiei de concurs sause prezintăcopii legalizate.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se plăteşte la casieria unității.

Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în termende 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în revista Viaţa Medicală, respectiv până la data de 02.03.2020 ora 15.00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zilede la data publicarii în revista ”Viaţa Medicală” nr.6/14.02.2020.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii în data de 04.03.2020. Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoarede la data publicării –respectiv până la data 11.03.2020 ora 15.00.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs, se adresează în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

Concursul va consta în următoarele probe:

1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);

2. proba scrisă (A);

3. proba clinică sau practică (B). Proba scrisă va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica deconcurs/examenpentru medicieste cea aprobată pentru examenul de medic specialist.

Relaţii suplimentaresepot obţine la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, telefon0258/820825, interior 146.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...