// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Mai multe instituţii publice din judeţul Alba organizează concursuri de angajare în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă ori alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de casier din cadrul Biroului Administraţia Pieţei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 mai 2018, ora 18.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
– 29 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

*Primăria Câlnic anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi“, Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“, POCU/138/4/1/114930, după cum urmează:

• 1 asistent manager, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă minimum 2 ani în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, < 5 ani în domeniul finalizăm studiilor, (4 ore/zi);
• 1 responsabil financiar, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 ore/zi);
• 1 expert achiziţii publice, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 ore/zi);
• 1 asistent social, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 1/2 normă/zi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 18 mai 2018, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 21 mai 2018, ora 09.00, proba interviu,
– 21 mai 2018, ora 09.00, proba scrisă.

! Doar candidaţii admişi în urma interviului pot participa la proba scrisă.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comuna Câlnic, judeţul Alba, telefon 258747050.

*Comuna Avram Iancu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate POCU /138/4/1/114866:

– expert achiziţii
– responsabil financiar
– asistent manager

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru postul de expert achiziţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână;

2. pentru postul de responsabil financiar: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de muncă fiind de 20 ore pe săptămână;

3. pentru postul de asistent manager: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minima <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 24 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– 24 mai 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211, 0747358691 sau pe e-mail secretar@primariaavramiancu.ro.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Investiţii Publice – aparatul de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea – ştiinţe inginereşti – profilul construcţii;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 mai 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 30 mai 2018, ora 11.30: proba scrisă;
– 05 iunie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Un răspuns la ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

  1. florin 06.05.2018 la 10:18

    conditiile privind : pilele, din ce partid sa fac parte, ce grad de rudenie sa avem cu primarul” de ce nu le furnizeaza institutiile respective?