Angajări fără CONCURS la DSP Alba: Posturi de medic, asistent medical, biolog, chimist. Condiții de participare

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevazut la pct.I din Anexa nr.2 la HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministeruuli Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.11 din Legea nr.55/2020 și in conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează fără concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă determinata, pana la data de 14 septembrie 2020 inclusiv, următoarele categorii de personal contractual:

1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Medic specialist specialitate medicina de laborator – 1 post
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
-studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul medicină;
-certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi;
-vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani;
-certificat de medic specialist in medicina de laborator.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

USR - Alegeri parlamentare 2020

2. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Medic specialist specialitate medicina generală – 1 post
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
-studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul medicină;
-certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi;
-vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani;
-certificat de medic specialist in medicina generală.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

3. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Biolog specialist – 1 post
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
– studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul biologie;
– certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OBBC, cu viza la zi;
– certificat de biolog specialist;
– vechime in specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului minim 4 ani.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

4. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Asistent medical principal generalist – 1 post
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
– diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare;
– certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi.
– certificat de grad principal in specialitatea medicină generală;
– vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 5 ani.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

5. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Asistent medical generalist – 4 posturi
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
– – diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare;
– certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi.
– certificat de grad principal in specialitatea medicină generală;
– vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 6 luni.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

6. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Chimist specialist (1post)
• condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
– Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– Condiții specifice:
– – studii superioare absolvite cu diploma de licență – inginer, profil chimie;
– certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OBBC, cu viza la zi;
– certificat de chimist specialist;
– vechime in specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului minim 4 ani.
• data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
• data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

https://dspalba.ro/wp-content/uploads/2020/07/anunt-angajare-fara-concurs-pe-perioada-determinata.pdf

NOTĂ:
1. Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresa de e-mail: salarizare@dspalba.ro.
2. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul anunț.
3. În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.
În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.
4. În cazul în care se încheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la incheierea contractului individual de muncă.

Relaţii la telefon: 0258/ 835244.

Afișat astazi, 17.07.2020, ora 14.00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419