Rămâi conectat

Actualitate

ADMITERE 2022 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, LICENȚĂ și MASTER: CALENDAR, programe de studii și regulament

Publicat

în

ADMITERE 2022 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, LICENȚĂ și MASTER: CALENDAR, programe de studii și regulament

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a făcut public calendarul admiterii pentru anul universitar 2022-2023.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face on line, prin intermediul modului ADMITERE ON-LINE, integrat sistemului UMS.

Click AICI pentru Programe de studii şi criterii de selecţie la LICENȚĂ

Click AICI pentru Programe de studii şi criterii de selecţie la MASTER

CLICK AICI pentru Regulamentul Admiterii 2022-2023 la LICENȚĂ

CLICK AICI pentru Regulamentul Admiterii 2022-2023 la MASTER

CALENDARUL ADMITERII LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE-AUGUST 2022

Elit - Gustul Desăvârșit
PERIOADA  ACTIVITATEA
6 iulie – 19 iulie Înscrierea candidaților
20 iulie Susținerea interviului motivațional şi a probelor de aptitudini, doar la specializările unde este cazul

Proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

21 iulie Afișarea rezultatelor inițiale ale Admiterii
21 iulie – 26 iulie PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI A CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

– Candidații admiși (PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 21-26 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

27 iulie Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare şi refacere clasament
27 iulie – 30 iulie A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAȚII ADMIȘI INIȚIAL

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

1 august – 26 august ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

CALENDARUL ADMITERII MASTER – SESIUNEA IULIE-AUGUST 2022

PERIOADA ACTIVITATEA
6 iulie – 19 iulie Înscrierea candidaților
20 iulie Susținerea interviului motivațional, doar la specializările unde este cazul

Proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

21 iulie Afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii
21 iulie – 26 iulie PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI A CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

– Candidații admiși (PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 21-26 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

27 iulie Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare şi refacere clasament
27 iulie – 30 iulie A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAȚII ADMIȘI INIȚIAL

– ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

1 august – 26 august ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

I. Crearea unui cont de acces în aplicație prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume și adresă de email validă și transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop malițios. Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicației care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informații privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credențialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email și parola declarată)

III.Selecția sesiunii. Se alege din listă sesiunea de licență la care candidatul dorește să se înscrie și își asumă declarațiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează și bifează declarațiile prin care candidatul își asumă corectitudinea, completitudinea și conformitatea informațiilor declarate online pe platformă, plus condițiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declarații vor fi asociate contului de candidat. După bifarea și salvarea declarațiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăților și a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV.Selecția facultății și specializării. Se selectează facultatea și concursul (specializarea) la care dorește să participe. O facultate poate avea unul sau mai multe programe de studiu, stabilind ierarhia opțiunilor pentru diferitele programe de studiu. În condițiile în care candidatul are intenția de a candida la mai multe facultăți, va trebui să depună separat câte un dosar pentru fiecare facultate în parte.

V. Se accesează Fișa de înscriereon-line și se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul nașterii, data nașterii, informații despre actul de identitate. Aplicația nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă și informații despre situații speciale (orfan de un părinte, de ambii părinți, provenit din așezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilități).

d) Introducerea informațiilor despre studiile liceale absolvite și după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licență.

e) Alegerea opțiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care dorește să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) și tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opțiunilor pentru diferitele programe de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb. Totodată, în cazul programelor de studii care au probe eliminatorii de tipul Scrisoare de intenție sau Eseu motivațional, candidatul are posibilitatea de a descărca un formular tip, pe care îl completează și ulterior îl încarcă în platformă.

g)Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin alta metoda de plata. Dacă se încadrează în categoria candidaților scutiți de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h)Completarea declarațiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală și trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în așteptare, atât din punct de vedere financiar, cât și al documentelor atașate acestuia. În această etapă:

candidatul va putea vizualiza, salva și lista fișa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

– candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum și fișa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicației.

– din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învățământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

VII.Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât și prin contul din aplicație referitor la starea dosarului:

– dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menționează motivul invalidării;

– dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât și din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva și lista legitimația de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

(6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidațila admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândește pe baza procedurilor de selecție, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare și formă de învățământ.

(7) Completarea Fișei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoașterea, de către candidați, a faptului că au cunoștință despre prevederile prezentului Regulament și se obligă să le respecte. Orice contestație ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

Art. 8. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg și listate din aplicație):

 1. Fișei de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
 2. Certificatul de naștere;
 3. Cartea de identitate;
 4. Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;
 5. Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoția 2021_2022 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire;
 6. Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
 7. Dovada plății taxei de înscriere;

Dosarul de concurs va conține și alte documente, obligatorii, după caz:

 • Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh în cazul candidaților la specializările teologice;
 •  Diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaților care au absolvit și alte studii universitare de licență;
 • Adeverință privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaților care au absolvit un alt program de licență;
 • Situația școlară, corespunzătoare anilor de studiu efectuați, pentru candidații care provin din alte instituții de învățământ de stat sau particulare și care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;
 • Pentru candidații de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde și o Recomandare, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații de propria răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 • Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;
 • Certificatele de deces ale părinților, în cazul în care candidații menționează situația specială : orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani;
 • Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidații scutiți de taxa de înscriere.
 • Adeverința emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 • Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 • Diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150RON, care se plătește în condițiile art.7, alin. (5), lit. g. din cadrul prezentului Regulament. În cadrul acestei taxe unice, candidații au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările și formele de învățământ organizate (învățământ cu frecvență – zi, învățământ la distanță) de Universitate.Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalități de plată: card bancar; plata la casieria Universității; plată prin casieria bancara


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Tribunalul Alba ANULEAZĂ numirile managerilor de la Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Publicat

în

Tribunalul Alba ANULEAZĂ numirile managerilor de la Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Instanța civilă de contencios civil Alba a anulat deciziile emise de primarul orașului Câmpeni, Pașca Cristian Dan, de numire a doi manageri la unitățile medicale din oraș, respectiv Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni și dispune anularea celor două contracte de management semnate de către primar.

„Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului relativ la petitul 5 al acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Morcan Dragomir faţă de petitele 1-4.

Admite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul BAR CONSTANTIN CNP * în contradictoriu cu pârâţii SPITALUL ORĂŞENESC CÎMPENI, PRIMARUL ORAŞULUI CÎMPENI şi MORCAN DRAGOMIR şi în consecinţă: Dispune anularea deciziei 1/2021, procesul verbal 2014/2021, decizia 2011/2021, dispoziţia 180/2021 şi contractul de management 7123/2021. Obligă pârâtul SPITALUL ORĂŞENESC CÎMPENI să plătească reclamantului suma de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Respinge în rest cererea reclamantului privitoare la cheltuielile de judecată, reprezentând taxă de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Alba. Pronunţată, azi, 31.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția oferită de către instanță în cazul numirii de la Spitalul Orășenesc Câmpeni.

Soluția oferită de către instanță în cazul numirii de la Spitalul de Broni Cronice Câmpeni

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului privitor la petitul 6, invocată de către pârâta Mecea Valentina Ileana. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Mecea Valentina Ileana şi Primarul oraşului Câmpeni, invocată de către pârâta Mecea Valentina Ileana şi pârâtul Primarul oraşului Câmpeni.

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul BAR CONSTANTIN, CNP * cu domiciliul în *, în contradictoriu cu pârâţii SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI cu sediul în *, MECEA VALENTINA ILEANA cu domiciliul în * şi Primarul oraşului Câmpeni, cu sediul în *, şi în consecinţă: Anulează Decizia nr. 1/16.06.2021 emisă de Consiliul de administraţie al SPITALULUI DE BOLI CRONICE CÂMPENI. Anulează procesul verbal – rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, nr. 2838/18.08.2021. Anulează Decizia nr. 2865/20.08.2021 emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni. Anulează procesul verbal- rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, nr. 2867/20.08.2021.

Anulează Dispoziţia nr. 275/14.09.2021 emisă de Primarul oraşului Câmpeni. Anulează contractul de management nr. 1154/14.09.2021 încheiat între pârâtul Primarul oraşului Câmpeni şi pârâta Mecea Valentina Ileana. Obligă pârâtul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni la plata către reclamant a sumei de 2750 lei cu titlu cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul şi motivele de recurs se depun la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 11.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. ”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Medicii de familie s-au opus: Ministerul Sănătății nu mai distribuie iodură de potasiu

Publicat

în

Medicii de familie s-au opus: Ministerul Sănătății nu mai distribuie iodură de potasiu

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, spune că pastilele de iodură de potasiu vor fi împărțite oamenilor numai în caz de incident nuclear, după ce medicii de familie au refuzat să împartă pilulele. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, spune la Europa FM că cele 30 de milioane de pastile produse de curând de Antibiotice Iași rămân la Direcțiile de Sănătate Publică.

Inițial, ministrul Sănătății a încercat să convingă medicii de familie să distribuie pastilele, dar aceștia au explicat că acest lucru ar bloca acordarea serviciilor curente în cabinete:

„Nu vor fi distribuite persoanelor care ar utea fi afectate decât în contextul în care va fi nevoie, lucru pe care nu și-l dorește nimeni, adică să avem un accident nuclear sau o astfel de situație care să impună administrare de iod tuturor cetățenilor. Ele vor fi distribuite în momentul în care vom avea, ferească Dumnezeu, un eveniment de tipul celor nucleare”, spune Brădățan.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ministerul Sănătății precizează în campania de informare a populației, că în caz de incident nuclear, „în scopul de a realiza blocarea eficace a absorbţiei radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%”.

„Într-un timp scurt, într-un timp scurt, da”, a răspuns oficialul, întrebat dacă DSP-urile vor putea împărți pastilele populației în cel mult 6 ore. Ministerul Sănătății atrage atenția că „iodura de potasiu 65 mg se va administra EXCLUSIV la indicațiile autorităților și doar în caz de accident nuclear! Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau/și chiar prin intermediul sirenelor de protecție civilă.”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Sorin Cîmpeanu: „Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele”

Publicat

în

Sorin Cîmpeanu: „Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele”

Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele. Acestea „ar putea fi înlocuite doar cu evaluările ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplină”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

Întrebat dacă evaluarea standardizată pe care Ministerul Educației o va pilota va înlocui tezele, Cîmpeanu a răspuns: „Nu. Am spus că renunțăm la obligativitatea tezelor. Tezele ar putea fi înlocuite doar cu evaluările ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplină, în raport cu specificul disciplinei, care este construit pe unități de învățare, în raport cu starea elevilor din fiecare clasă. Trebuie să le dăm încredere profesorilor, ei sunt cei care gestionează cel mai bine evaluarea ritmică a acestor evaluări, înlocuirea tezelor și din punct de vedere administrativ vom solicita o singură medie la finalul fiecărui an școlar.”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a venit cu o propunere pentru evaluarea standardizată digitală, „pentru început la nivel pilot pentru elevii claselor I-VII și mai apoi IX-XI, fără elevii din clasele terminale” pe care a înaintat-o companiei Brio, platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Aș vrea să îl discutăm rapid și să-l facem operațional, rapid însemană ore, în așa fel încât în perioada 30 mai – 10 iunie, cu ajutorul partenerilor noștri BRIO către care lansez invitație de parteneriat, de colaborare pentru acest demers, să putem administra aceste evaluări standardizate la limba română, matematică și istorie prin teste care nu vor genera nici note, nici clasificări, nici ierarhizări, ci se vor constitui într-un instrument extrem de important pentru a vedea într-o manieră profesionistă, la nivel global, dar și la nivel individual, unde există puncte tari, unde există puncte ce trebuie susinute, unde există puncte slabe ce trebuie să facă obiectul unei acțiuni remediale. Împreună cred că putem gândi un sistem în care, pentru învățământul primar durata să fie de 15-30 de minute, să nu ne imaginăm că vor fi niște teste extrem de complicate care să streseze elevii, iar pentru învățământul gimnazial și liceal să fie teste rezolvabile în termen de 60 de minute. Repet, pilot în acest an prin colaborarea dintre Ministerul Educației și profesioniștii care sunt deja specializați în administrarea acestor teste. (…) Repet, este o modalitate de a vedea unde suntem”, a declarat Sorin Cîmpeanu în cadrul conferinței pentru lansarea Raportului Național de Literație.

Amintim că modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar (ROFUIP), prin care urmează să fie eliminate tezele obligatorii și să fie stabilit un număr de medii pentru anul școlar 2022-2023, va fi definitivată până la data de 30 mai, potrivit lui Sorin Cîmpeanu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare