28 ianuarie| Ședintă ordinară a CL Sebeș: Aprobarea calendarului de activități cultural-educative și majorarea alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice instituționalizate, pe ordinea de zi

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară joi, 28 ianuarie 2021, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 521 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009 cu modificările și completările ulterioare.

ELIT

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare Centru îngrijire Persoane cu Handicap”-proicct nr.3/2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat:

ADEZIUNE PLUS ALBA

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.l din cuprinsul HCL nr.324/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Depozitelor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr.5/5650/20.02.2012 în regim de urgență pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 13.02.2021 inclusiv.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-socialc. buget, finanțe

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali prevăzut în Statul de Funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș pe anul 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensațiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al Municipiului Sebeș, pentru timpul efectiv de lucru.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, județul Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

9 Privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr.266/2020 -Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr.266/2020-0rganigrama Serviciului Public de Administrare a Patrimonjiului.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei BOGDAN Irina-Sanda, asupra terenului în suprafață de 298 mp, înscris în CF.Nr.76110 Sebeș, nr.cad.76110( parcela 26), situat în mun.Sebeș, loc.Lancrăm, str.Ghiocelului, nr.4, ca urmare a vânzării construcției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere -cabinet medical nr.09/11459/25.03.2015 situat în Sebeș, str.M.Kogălniceanu, nr.128.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

13. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea domeniului public al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului „Clădire centrală termică zona Parc”cu nr.inventar 10443, urmare a H.C.L nr.281/2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere- spațiu nr.7/14809/22.02.2018.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

15. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș de la 16,6 lei/zi/persoană, la 22 lei/zi/persoană.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii a două contracte de închiriere locuință situate pe raza UAT a Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări sau acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în anul 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din H.C.L nr.240/2020 privind stabilirea nivelului contribuției datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.
Inițiatorul proiectului; Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere-cabinet medical nr.24991/30/05.03.2019 situat în Sebeș, str.M.Kogălniceanu, nr.128.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor privind organizarea Expoziției columbofile 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

21.Informarea nr.3113/15.01.2021- privind activitatea SVSU Sebeș în semestrul II anul 2020.

22. Informarea nr.3767/19.01.2021- privind raportul de evaluare al Legii 52/2003 în cursul anului 2020.

23. Informarea nr.20245/10.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități pe anul 2020.

24. Informarea nr.20246/15.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități pe anul 2020.

25. Informarea nr.20624/15.12.2020-raport de activitate al Centrului de Zi Petrești pe anul 2020.

26. Informarea nr.21282/23.12.2020-raport de activitate al Centrului de îngrijire la domiciliu pentru Persoane Vârstnice-Sebeș pe anul 2020.

27. Informarea nr.21283/23.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru Persoane Vârstnice-Sebeș pe anul 2020.

28. Informarea nr.519/08.01.2020-raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020.

29. Informarea nr.20746/16.12.2020 -privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului Strategii, programme și indicatori în asistență social pentru anul 2020.

30. Informarea nr.21002/21.12.2020-raport de activitate medicină dentară 2020.

31. Informarea nr.20747/16.12.2020 privind activitatea de asistență medical comunitară 2020.

32. Informarea nr.583/11.01.2021 privind activitatea asistenților personali desfășurată în cursul anului 2020.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Lucrările de construcţie şi modernizare a Cantinei Sociale pentru vârstnicii din Cugir, în plină desfăşurare: Investiție de peste 2.5 milioane lei

Lucrările de modernizare şi de construcţie a Cantinei sociale, destinată persoanelor vârstnice din Cugir, sunt în plină desfăşurare. Astăzi, Primarul,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro