Plata facturilor în 30 de zile, atât în sectorul public, cât şi în cel privat

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Potrivit unei directive a Parlamentului European, firmele vor avea un termen de 30 zile pentru efectuarea pl\]ilor pentru bunurile sau serviciile furnizate. Ca regul\ general\, termenul se aplic\ at@t pentru sectorul public, c@t [i pentru cel privat. Negociatorii PE au vizat evitarea vidului legislativ [i asigurarea faptului c\ derog\rile de la termenul general sunt acceptate numai `n condi]ii speciale. Noile reguli trebuie s\ asigure c\ `ntreprinderile europene mici [i mijlocii nu vor mai avea probleme financiare din cauza `nt@rzierii pl\]ilor din partea autorit\]ilor publice sau a altor companii, sus]in@nd astfel continuarea afacerilor, inova]ia [i siguran]a locurilor de munc\. Prin urmare, statul va fi nevoit ca `n viitor s\ achite sumele datorate agen]ilor economici `n termen de cel mult 30 de zile de la data scaden]ei – termen general pentru plata restan]elor pe care autorit\]ile publice din statele membre UE le au la companii. ~n acest mod, mediul de afaceri nu ar trebui s\ mai aib\ probleme din cauza `nt@rzierii cu care institu]iile `[i respect\ obliga]iile contractuale. Directiva va trebui implementat\ de la 1 ianuarie 2011 `n legisla]iile na]ionale ale statelor membre. Termenul de plat\ poate fi prelungit la 60 de zile, dup\ cum a stabilit Parlamentul European, dar numai `n cazuri excep]ionale, `n condi]iile `n care cele dou\ p\r]i `[i dau acordul, iar decizia nu este injust\ fa]\ de creditor. Statele membre UE pot stabili ca `n sistemul sanitar pl\]ile s\ poat\ fi f\cute `ntr-o perioad\ de 60 de zile. (A.D.T.)

USR - Alegeri parlamentare 2020
PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419